حمایت از آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی شرکت های دانش بنیان

555
با توجه به عمده مسائلی که شرکت های دانش بنیان در رابطه با مسائل مدیریت منابع انسانی دارند، این خدمت در دو سرفصل خدمت تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی ارائه می گردد.
pixel