رشته معماری داخلی در مقطع ارشد از نگاه دکتر محسنی

710

مصاحبه آکادمی تخصصی معماری با دکتر عبدالرضا محسنی رئیس جامعه معماران داخلی ایران و استاد دانشگاه