تار ابوعطا -ساز و آواز

1,593

آواز : آرش ایرایی .... تار : بهروز

آرش (ساز و آواز)

آرش (ساز و آواز)

4 سال پیش
آواز از حقیر و تار از دوست عزیزم بهروز ....