پیش بینی بیوانفورماتیکی اثرات جانبی داروها-طراحی داروwww.zistfile.ir

383
برای دریافت ویدئوهای آموزشی بیوانفورماتیک، طراحی دارو، طراحی پرایمر و پروب، داکینگ مولکولی، داینامیک مولکولی، داده کاوی زیستی، سیستم بیولوژی، تحلیل آماری، آنالیز داده های میکرو اری، RNA seq به وب سایت www.zistfile.ir یا کانال ما مراجعه کنید@bioinformatics20
pixel