مصاحبه با بهرام دبیری در رابطه با آثار کاکو و نمایشگاه‌ش

474
بهرام دبیری در مجله تندیس نوشته است: اهمیت کاکو به این است که جزو کسانی است که هنرنو را دیدند و تحت تاثیر قرار گرفتند و بازگشتند و باید به دلیل راهگشایی، مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار بگیرند. از یاد رفتن و به یاد برگشتن یک نام، خود ماجرایی پیچیده است، اما تاریخ همیشه موفق بوده تا حق نام‌ها را به جا آورد. اثر هنری خود از خود دفاع می‌کند. همانطور که آثار کاکو از او دفاع می‌کنند. کاکو شهید نقاشی ماست؛ همچنانکه ونگوگ شهید آغاز مدرنیسم بود.
pixel