دیسلایک: چگونه در چهار سال، ده بچه بیاوریم؟!

3,813

شوخی با تبلیغات پر تکرار یک شرکت لبنی، اشاره به گذشته ی مضحک ترامپ، نقد آگهی های متفاوت در اینستاگرام از جمله سوژه های این هفته هستند

pixel