مایه کوبی پهلوی روشی برای مخالفان سیاسی

460

فصل دوم خاطرات رضاخانی|مجموعه خاطرات رضاخانی روایتی ازنقل وقول های اطرافیان رضاخان در مورد حکومت وشخصیت اوست.