تعقیب نقدینگی در سال 97

84
این قسمت از برنامه کرور به مبحث نقدینگی و رابطه آن با پایه پولی می پردازد.
pixel