یک دستیار خوب و حرف گوش کن

822

تکنولوژی و پیشرفت آن هر روز به انسان قدرت بیشتری میدهد و یکی از این قدرت ها انتخاب و ساخت دستیارانی است حرف گوش کن و منظم. داشتن یکی از این دستیاران آرزوی هر مهندسی است.