علم ارگونومی و نقش آن در محیط کار ( قسمت سوم )

22
در این قسمت به تنظیمات استاندارد وسایل و تجهیزات مورد استفاده در یک ایستگاه کاری بخصوص راویه های استاندارد برای مانیتور از زبان استاد میرزایی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهیم پرداخت
pixel