گفتار ۸۵ ”عارف در تمامی آنات مراقب افکار خویش است"

57
عارف در تمامی آنات مراقب فکر خود ، اندیشه و افکار خویش است و آفات را از خود دور می کند.
pixel