نسل جدید ماهواره ها برای افزایش سرعت اینترنت

946

این ماهواره به وسیله ی تکنولوژی که به کار می برد می تواند سهم بسزایی در افزایش سرعت اینترنت و پوشش شبکه داشته باشد.