استفاده ابزاری از زنان برای جذب بیشتر مشتری!

346

امروزه و 14 قرن بعد از ظهور اسلام، با وجود رشد جوامع و ملل مختلف ازنظر تکنولوژیکی، در کشورهایی که از تعالیم انسان ساز اسلام محروم هستند، جاهلیت مدرن حاکم است. یکی از نمودهای این جاهلیت استفاده ابزاری از جذابیت های ظاهری و جنسی زنان برای فروش بیشتر کالا و عرضه بیشتر خدمات و درنهایت سود بیشتر است. به این شکل که مثلاً زن مثل مانکن در کنار خودروها بایستند، مشتری ها اندامش را تماشا کنند و اگر با لبخندش ماشین بیشتری فروش رفت حقوق بیشتری بگیرد.