صندوق پژوهش و فناوری کریمه

26

بازار تسهیلات شبکه نوآوری تهران: صندوق پژوهش و فناوری کریمه؛ همراهی مطمئن، از ایده تا فناوری