یادمان صیاد

127
یاد و خاطره امیر سرافراز ارتش اسلام، آن حماسه آفرین سرزمین های داغ خوزستان و گردنه های سربرافراشته کردستان، سپهبد علی صیاد شیرازی را گرامی می داریم.
pixel