ما در ايران هميشه سياهپوش بوديم.

547
در قسمت چهارم برنامه زنان همين حوالي به گفت و گو با متيناعلامه (نويسنده) و وستاجعفرنيا( مجري و بازيگر) ميپردازيم در رابطه با موضوع تفاوت حجاب در جامعه ايران و ديگركشورهاي اسلامي.
pixel