معرفی مجتمع اداری و تجاری نگین رازی

223

مجتمع اداری و تجاری نگین رازی به عنوان بزرگترین مجتمع ارائه دهنده خدمات حوزه های ایمنی آتش نشانی و HSE