بررسی جزئی ویژگی ها و رانندگی خارج از جاده کیا موهاوی

756
از آنجایی که همواره آزمون رانندگی خارج از جاده برای طرفداران خودوروهای شاسی بلند و 4WD امری بسیار مهم و هیجان انگیز محسوب می شود در این ویدئو به بررسی ویژگی های خودروی کیا موهاوی به وصرت جزئی و همچنین آزمون رانندگی خارج از جاده این خودروی SUV می پردازیم.
pixel