طرز صحیح جدا کردن پوست میوه نارگیل

461

۱. پوست ریش ریش میوه بکنید ۲. سه سوراخ بر روی نارگیل وجود داره که با استفاده از پیچ گشتی و چکش سوراخ کنید تا آب میوه تخلیه کنید . ۳. در راستایه قطر اصلی با چکش ضربه وارد کنید تا میوه باز شود. ۴. اگر قصد دارید قسمت سفید آن از پوسته سخت کامل جدا شود بر روی تمام بدنه میوه کمی آرام تر ضربه وارد کنید تا به راحتی از هم جدا شوند . www.MivehChin.com

میوه چین
میوه چین 2 دنبال کننده