صدثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول شهریور 98 شماره 45

91

صدثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول شهریور 98 شماره45/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی / تدوین: روح اله دلیر