کوتاه با حوزه هنری (30) | 20 دی

232

مراسم یادبود مرحوم زرویی نصرآباد در حوزه هنری-دیدار با زینب الأعوج، شاعر الجزایری در حوزه هنری-دبیر علمی جشنواره خشت فیروزه معرفی شد-انتشارات سوره مهر در هند-نمایشگاه تلألو مطلا افتتاح شد

pixel