آموزش سخنرانی: نقد، تحلیل و پدیدارشناسی - استاد حسینیان

525
sokhanvaran.org کانون سخنوران نگاه نقادانه، تحلیلی و پدیدارشناسانه ، سه روش برخورد با موضوعات و کارهای انسانی است. استاد حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در کشور در این ویدئو به تبیین و توضیح نقد، تحلیل و پدیدارشناسی می پردازد.
pixel