گفتگوی زنده در برنامه طلوع شبکه چهار با عنوان مدیریت دانش سازمانی - قسمت اول

124
124 بازدید
اشتراک گذاری
در این گفتگو سعی شد به تبیین خاستگاه مدیریت دانش؛ جایگاه مدیریت دانش در سازمان؛ انواع دانش؛ فرآیند مدیریت دانش؛ ضرورت مدیریت دانش و مزایای مدیریت دانش پرداخته شود.
pixel