کتاب زند گاهان

666

گاهان کهنترین شعرِ موجود در زبانهای ایرانی، و آغازگاه آیین و فرهنگی است که به تدریج در هزاره ی سوم پیش از میلاد در ایران شرقی زاده شد گسترش یافت و در نهایت تاسیس کشور ایران به دست هخامنشیان را ممکن ساخت. زندِ گاهان، شرح و تفسیری است فلسفی از این متن. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#