بررسی TMJ با CBCT

415
کاربرد CBCT در بررسی های مفصل فکی. نحوه ی بررسی و تفسیر تصاویر CBCT توسط دکتر حسینی زارچ.
pixel