کتاب مانگا و اهورا، قسمت 26

198

در قسمت بیستم و ششم «آیا جسد مومیائی لنین واقعی است؟.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.