پادکست آموزشی بدنسازی

318

آنچه که مورد انتظار شماست و انچه که واقعیت دارد. ساخت عضلات با کیفیت بیشتر، تنها در صورتی امکان پذیر است که بالانس نیتروژنی مثبت و محیط آنابولیک بر فضای کاتابولیک غلبه نماید . صرف تمرین بدون اگاهی از رموز افزایش mps و کاهشmpb,نه تنها کمکی به پیشرفت شما نمی کند بلکه زمینه ساز ایجاد التهاب و بیماری های مختلف خواهد شد.