خدمت به پدر و مادر، داستان همنشین موسی کلیم الله دکتر محسن زاده

360

خدمت به پدر و مادر، داستان همنشین موسی کلیم الله در بهشت دکتر محسن زاده حضرت موسی علی نبینا وآله و علیه السلام از خداوند پرسید همنشین من در بهشت کیست؟ خداوند فرمود فلان قصابه!!