گاف جالب مجری روی آنتن زنده تلویزیون

1,469

سوتی مجری روی آنتن زنده تلویزیون در تلفظ نام یکی از شهرهای خراسان.