ذوالجناح بندان قلعه نو خرقان شاهرود صبح عاشورا سال 74

456

مراسم ذوالجناح بندان سال74 با نوحه خوانی مرحوم مجید نوروزی

رضا

رضا

6 سال پیش
خوشحال شدم بچه ها شاهرود رو اینجات دیدیم همکاری خواستی در خدمتیم