ما از شاگردی کردن غربی ها پرهیز نمی کنیم بلکه از شاگرد ماندن پرهیز می کنیم

189
pixel