ښــآݪـِـــٺ ۺـُـدِعـ هآء عِـــۺـقـَـݥ

21
مئ گُفتئ سَلآمَتئ روزئ کِع بِگین بِم _.*نَفَس بِکِش لَعنَتئ*._ یآدِتِع چئ مئ گُفتَم؟...رِع دُرُستِع مئ گُفتَم خَفِع شو مئ گُفتئ میشِع یِع روز... یآدِتِع بآرون میومَدع مئ خوندئ بَرآم؟ عآخ نِمئ دونئ چِقَد دِلَم بَرآ صِدآت تَنگِع آون موقِع نِمئ دونِستَم بآوَر نِمکَردَم... دُرُس مئ گُفتئ شُد خِعلئ دِلِت مئ خوآس بِشنَوئ پِس مئ گَم نَفَس بِکِش لِعنِتئ...
2 ماه پیش
# عشق
# درد
# مرگ

•○●Barkav●○•

1 ماه پیش
فالویی فالو کن
pixel