آندره دویزیوسو و رانندگی در دی تی ام !

332
موتوراسپورت ایران - موتور سوار معروف رقابتهای موتو جی پی تیم دوکاتی، اندره دویزیوسو در مسابقه دی تی ام میزانو سوار بر خودروی آئودی با دیگر رانندگان به رقابت پرداخت
pixel