درخشش فوق ستاره مصدوم،قهرمان فصل قبل ان بی ای راحذف کرد

378