ایدز - جلوگیری از رفتارهای پرخطر اجتماعی

2,798

حدود نیمی از موارد ثبت شده ابتلا به اچ آی وی در ایران متعلق به جوانان 25 تا 34 سال است. اما با توجه به طولانی بودن دوره نهفتگی اچ ای وی، این آمار گویای آن است که رفتارهای پرخطر از جمله مصرف تزریقی مواد مخدر و روابط جنسی محافظت نشده از دوران نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی آغاز می شوند. پیشگیری اولیه یکی از مهمترین راه های کنترل شیوع این بیماری است.