آموزش حسابداری و استخدام- من دفتردار اسناد رسمی بودم شغل دوم من حسابداری شد

667
یکی از ویژگی های بی نظیر شغل حسابداری این است که می تواند به عنوان شغل دوم در نظر گرفته شود و درآمد اول باشد این مصاحبه در این زمینه می باشد
pixel