دیدار مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با آیت الله علوی بروجردی

234

دیدار مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران (محمد علی اسفنانی) با آیت الله علوی بروجردی