مسئولیت پذیری؛ توهم یا واقعیت؟ - دکتر یحیی علوی Yahya Alavi

51
برای شرکت در دوره های هوش هیجانی مدرسه کسب و کار آیا، به وبسایت ماwww.ayabs.com مراجعه کنید.
pixel