آموزش ساندا توسط استاد حسین اجاقی (بهترین زمان برای ضربه زدن و دفاع ضربات پا)

2,094

آموزش بهترین لحظه برای ضربه زدن و امتیازگیری در ساندا و دفاع ضربات مختلف توسط استاد حسین اجاقی سرمربی تیم ملی ووشو ایران

pixel