جذابیت ها و ظرفیت های گردشگری روستاهای فیروزکوه

164

دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 1397 گروهی از فعالان صنعت گردشگری و اینفلوئسرهای سفر در فم تور طرح ارتقای توانمندسازی بانوان روستایی فیروزکوه شرکت کردند.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده