تست انحلال قرص

28
تست انحلال قرص اتوماتیک 8 وسل (مخزن یک پارچه و سیستم پکینگ وسل و نمونه بردار و قرص انداز همزمان)
pixel