تحلیل تکنیکال نماد کالا و نماد بورس

681
تحلیل تکنیکال نماد کالا و نماد بورس پایان موج 4 نماد کالا به همراه تحلیل الیوتی کلی و جزئی آن محمد وزیری از کانال تحلیلی rantorant
pixel