گل نساران موسیقی محلی کردی

931

موسیقی زیبای کردی ، کاری از بهرنگ جباریان از کرمانشاه که فوق العاده اثر زیبایی ست ، بسیار زیبا که با تصاویر کرمانشاه و اطراف آن تصویر گذاری شده.....

pixel