سکانس زندگی 2

311

|گوشه ای از فیلم آتش بس ۱| لازمه ازدواج و رابطه ای سالم، رسیدن به بلوغ عاطفی و روانی است.