سخنرانی کامل روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1397

888

سخنان ریاست جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد - 3 مهر 1397 ایران نگاهی صلح طلبانه به مسائل سیاسی و بین المللی داشته و بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و ندارد. ایران نیازی به امپراتوری ندارد. ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است. ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ دیدبانی هوشیار برای جهانی عاری از خشونت. واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید. از تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید. جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح، آرمان شماست.