اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی -مرکز پژوهش متالورژی رازی

54

آزمون اشتعال مطابق با استاندارد ASTM E 84 برای اولین بار در مرکز پژوهش متالورژی رازی مورد بهره برداری قرار گرفته و اجرایی شد. آزمون آتش مواد ساختمانی جهت مقایسه رفتار سوختن مواد استفاده شده که به عنوان مثال در دیوارها و سقف ها به کار می رود. این آزمون با قرار گرفتن نمونه در موقعیت سقف کوره به طوری که سطح مورد ارزیابی رو به پایین و در تماس مستقیم با منبع شعله است، انجام می شود.