از نتایج مدیریت ظالمانه دنیا

207
عدالت یعنی: هر کسی و هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد. ظلم قرار نگرفتن هر چیزی و هر کسی در جای خودش است حق و حقیقت بیانگر این است که هر چیزی و هر کسی کجا باید باشد و بیانگر حد و حدود درست هر چیزی است با این توضیح بهتر متوجّه می شویم که هم اکنون چگونه ظلم و فساد تقریباً همه جای کره زمین را فرا گرفته
pixel