پاسخ قاطعانه ایران به دنبال نقض برجام آمریکا

336
روحانی: اجرای مصوبه مجلس آمریکا ، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
pixel