بخشی از صحبت های مدیران ارشد شبکه بادران

210
بخشی از صحبت های مدیران ارشد شرکت شبکه بادران و سرکار خانم دکتر ابتکار در مراسم هفتمین سالگرد شبکه بادران
pixel