رفیق اگه رفیق باشه، جنازه شم به درد می خوره...

460

ایوب همسر رخشانه به جنگ می رود و شهید می شود و خانواده تصمیم می گیرد رخشانه را به عقد داوود برادر ایوب در آورد. اما بعد از سال ها اتفاقی می افتد و زندگی آنها راتغییر می دهد.. cmmt.ir/p/8532